Thursday, 7 November 2013

Don't be a loser

Bismillahir Rahmaanir Raheem